Aktualności

Home > Aktualności

Certyfikat „Towary, technologie i usługi o znaczeniu strategicznym”

11 września 2020 | Aktualności

W profesjonalnej działalności transportowej niezbędny jest Certyfikat „Towary, technologie i usługi o znaczeniu strategicznym”. Ten dokument pozwala na wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc technologiczną, przywóz, tranzyt towarów oraz technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Co to są towary o znaczeniu strategicznym?

Przede wszystkim w zakresie tego pojęcia mieszczą się produkty o podwójnym zastosowaniu, jakie są wyszczególnione w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Rady (We) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. To także uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Co istotne, należy procedurę celną towaru o znaczeniu strategicznym zgłosić wyłącznie w wyznaczonych urzędach celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym. By móc dostarczać lub przewozić tego typu produkty, niezbędne jest posiadanie indywidualnego lub globalnego zezwolenia lub też muszą zostać spełnione warunki do wykorzystania zezwolenia generalnego.

Jakie są rodzaje zezwoleń?

W przypadku towarów o znaczeniu strategicznym niezbędne jest posiadanie odpowiednich zezwoleń i oczywiście spełnianie surowych wymagań. Najczęściej spotkać się można z następującymi certyfikatami:

  • zezwolenia indywidualne oraz globalne. Są wydawane na wniosek przedsiębiorcy przez krajowy organ kontroli obrotu – jest to minister właściwy do spraw gospodarki;
  • zezwolenia krajowe generalne. Wydawanie są w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki. Polegają na tym, że przedsiębiorca może z zezwoleń korzystać, o ile spełni warunki określone w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2013 r. poz. 194) i w wyżej wskazanym rozporządzeniu;
  • zezwolenia unijne generalne. Wydawane są w formie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowe wytyczne dotyczące warunków obrotu z zagranicą produktami podwójnego zastosowania i uzbrojeniem znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Certyfikat potwierdzający, iż Polish Forwarding Company spełnia wymagania w zakresie wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usług pośrednictwa, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym znajduje się w dziale Dokumenty.